th th
en

School Lab Thailand

banner School Lab Thailand2020

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการสื่อสาร
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

อพวช. จึงร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จัดทำโครงการ School Lab Thailand 2020 ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยบูรพา และในปีนี้ได้กำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
นำเสนอเรื่องราวของความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน
ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา (Science around us)

 

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

 

ปฏิทินกิจกรรม โครงการ School Lab Thailand 2020

กิจกรรม  วันที่
  Roadshow School Lab Thailand 2020   22 ธ.ค. 62 – 1 ก.พ. 63
 ลงทะเบียนสมัครออนไลน์   16 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก  15 มี.ค. 63
 กิจกรรมการแข่งขัน School Lab Thailand 2020 รอบคัดเลือก   7 – 9 เม.ย. 63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  9 เม.ย. 63
  แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  พ.ค. 63 

กิจกรรม Roadshow School Lab Thailand 2020

กิจกรรม Roadshow School Lab Thailand 2020 นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูและนักเรียนที่สนใจ ได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิค
การสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ และนำกิจกรรม School Lab Thailand ไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมการศึกษาและการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
School Lab Thailand 2020 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
รวม 4 ภูมิภาค ดังนี้

ภูมิภาค สถานที่ วันที่
ภาคเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธันวาคม 2562
ภาคใต้

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

20 มกราคม 2563
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนใจสมัคร คลิก 22 มกราคม 2563
ภาคตะวันออก ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
1 กุมภาพันธ์ 2563

 

โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow สามารถส่งตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน ได้แก่ ครู 2 คน นักเรียน 3 คน โดยแต่ละภูมิภาคสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 100 คน โดยจะให้สิทธิ์ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับก่อนหลัง

หมายเหตุ: การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow จะดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง โดยตรง

 

โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิลาสินี ไตรยราช
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การรับสมัคร ข้อกำหนดและกติกาการแข่งขัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14-18 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีความชื่นชอบและสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • อยากพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

 

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2563 

วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา (Science around us)

เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด
“การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อม
และสังคมจะเป็นแบบไหน แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้
ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา

การรับสมัคร

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th/schoollabthailand พร้อมส่งลิงค์
คลิปวีดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อกำหนดในการส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที

 • หัวข้อและสาระที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงาน
  การนำเสนอของผู้อื่น อาทิ หัวข้อนำเสนอ โครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอ เป็นต้น
 • สามารถเลือกใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้นในการนำเสนอ และนำเสนอไม่เกิน 3 นาที
 • จะต้องทำการบันทึกการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่กำหนดภายในเวลา 3 นาที โดยไม่มีการตัดต่อหรือใส่เสียงประกอบ หรือภาพ
  ประกอบอื่นๆ รวมถึง Effect ต่างๆ เพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก

การพิจารณาการคัดเลือกการนำเสนอจะพิจารณา ด้วยหลักการนำเสนอ 3 C ได้แก่

 • Content – เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเหมาะสม โดยจะต้องมีสาระวิชาการที่ไม่ง่ายจนเกินไป หรือยากจนเกินไป พร้อมทั้ง
 • Clarity – สามารถสื่อสารได้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมีการวางโครงสร้างเรื่องที่เหมาะสมให้สามารถติดตามเรื่องราวได้ อาจนำสื่อ (Props)
  มาใช้ประกอบการอธิบาย โดยไม่อนุญาตให้ใช้สื่อนำเสนออิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
 • Charisma – บุคลิก ท่าทาง น้ำเสียง รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอมีความน่าสนใจ และชวนติดตามลอดการนำเสนอ

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน School Lab Thailand 2020 รอบคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2563
โดยจะทำการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 10 คน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
รวมทั้งสิ้น 50 คน
โดยคัดเลือกจากคลิปวิดีโอนำเสนอที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ

กิจกรรมการแข่งขัน School Lab Thailand 2020

เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละภูมิภาคจำนวน 50 คน จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ
โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2563

 

การแข่งขัน School Lab Thailand 2020 รอบรองชนะเลิศ

ทำการคัดเลือกเยาวชนผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ถึง 10 ตามลำดับ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกจากการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยใช้หลักเกณฑ์การนำเสนอ 3 C – Content, Clarity และ Charisma

 

การแข่งขัน School Lab Thailand 2020 รอบชิงชนะเลิศ

จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยคัดเลือกจากการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ

หมายเหตุ: วัน เวลา และสถานที่แข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในภายหลัง

รางวัล

 • ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • ผู้ชนะรองอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้ชนะรองอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

วิธีการสมัครออนไลน์ School Lab Thailand 2020 คลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการ School Lab Thailand 2020 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดโครงการ School Lab Thailand 2020 คลิกที่นี่

banner burapha

 

banner SURAJTANI

 

 

664461
664459
664458
664457
664455
664454
664453
662832
662831
662830
662829
662828
662827
662826
662825
662823
662824
664461 664459 664458 664457 664455 664454 664453 662832 662831 662830 662829 662828 662827 662826 662825 662823 662824